Reglementen

Reglement praalwagens, optocht en reclamekaravaan
 1. Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan na inschrijving bij de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer of de stichting die in het betreffende jaar de optocht organiseert. Bij de organisatie moet tenminste één persoon als aanspreekpunt worden opgegeven. Verder dient u de thema op te geven en waar de praalwagen staat tijdens het opbouwen. Tenslotte dient u aan te geven wie de chauffeur is en zijn of haar telefoonnummer op te geven.
 2. Het gebruik van alcohol voor en gedurende de optocht (en de pauze) is zowel voor chauffeurs als deelnemers niet toegestaan. Indien wordt geconstateerd door de organisatie dat er alcohol gebruikt wordt, dan zal de praalwagen uit de optocht verwijderd worden.
 3. Tijdens de opbouw zullen wij contact met u opnemen voor keuring vooraf van de praalwagen. Er wordt een meting verricht waarbij bepaald wordt of de maten binnen de door de organisatie gestelde voorwaarden ligt.
 4. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 5. De praalwagens dienen op de vooraf besproken datum en tijd zich te melden op de vertrek locatie. Hier zal eerst de praalwagen gekeurd worden en daarna kunt u zich achteraan aansluiten. De organisatie behoud het recht om de praalwagen te weigeren indien deze zich te laat meld.
 6. Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken, tenzij op last van de organisatie en/of politie en gemeente.
 7. Het strooien van versnaperingen en dergelijke is niet toegestaan.
 8. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke, dit ter beoordeling van de organisatie van de optocht. De burgemeester en de politie blijven onverkort hun taken binnen dit kader uitoefenen.
 9. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht.
 10. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie worden verwijderd uit de optocht. Dit geldt tevens indien geconstateerd wordt dat binnen de bebouwde kom de natuurlijke behoefte wordt gedaan op/aan de openbare weg. Bij wangedrag van één van de deelnemers, kan de hele groep uitgesloten worden van deelname aan de andere optochten.
 11. De maximale afmetingen van de praalwagens zijn vanwege verkeerstechnische redenen bepaald op 3 meter breed, 4 meter hoog en 9 meter lang. Afstand van onderzijde tot de straat minimaal 25 centimeter vrije ruimte.
 12. De objecten die op/aan de praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. De organisatie, de brandweer en de politie behouden zich het recht voor om door hen als onveilig beoordeelde praalwagens uit te sluiten van deelname aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de optocht.
 13. Aanwijzingen van de organisatie, politie of andere medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) blijven tijdens Oostermoerfeest van kracht, tenzij anders aangegeven. De organisatie rekent op uw eigen verkeersinzicht.
 14. De maximale stahoogte van de wagens is eveneens de maximale verblijfshoogte van de betrokkene personen. Deze mogen alleen op de praalwagen verblijven dan wel voldoende afstand te houden van de praalwagen inden personen voor, naast of achter de praalwagen meelopen. Het is ook verboden om plaats te nemen op de dissel of verbinding tussen tractor/wagen en praalwagen.
 15. Personen die zich op de praalwagen bevinden, dienen zich achter een stevige omheining van tenminste 120 cm hoog te bevinden of op een deugdelijke wijze te zijn gezekerd aan de praalwagen, zodat er geen risico bestaat dat ze eraf kunnen vallen. Deze veiligheidsmaatregelen worden zorgvuldig gecontroleerd tijdens de technische keuring om ervoor te zorgen dat alles in orde is voor de optocht.
 16. Aan voertuigen van overheidsinstanties en hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang te worden verleend.
 17. Er dient geen onnodige overlast of onnodige hinder voor de omgeving te worden veroorzaakt.
 18. De geluidsinstallatie mag gebruikt worden op een wijze die geen onnodige hinder of overlast veroorzaakt.
 19. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 20. Alle aanwijzingen door politie, brandweer of ambtenaren van de gemeente gegeven, moeten stipt worden opgevolgd.
 21. De eigenaar van de tractor dient verzekerd te zijn. De praalwagen is dan ook verzekerd. De bestuurder van de tractor dient in het bezit te zijn van een trekkerrijbewijs of rijbewijs BE. Mede passagiers op de trekkers zijn tijdens de optocht verboden. Bij gebruik van een ander voertuig als tractor dient deze ook verzekerd te zijn en dient de chauffeur eveneens een geldig rijbewijs te bezitten.
 22. Het gebruik van open vuur voor, tijdens of na de optocht is niet toegestaan.
 23. Bij gebruik van een stroomaggregaat dient deze te zijn voorzien van deugdelijke isolatiebewaking. Bij gebruik van een stroomaggregaat is het bijvullen van deze tijdens de optocht in geen geval toegestaan. Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistoffen als voorraad worden meegevoerd. Deze dient geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders. Een draagbaar blusmiddel is in het geval van een stroomaggregaat verplicht. Gasflessen zijn verboden.
 24. Er mogen door deelnemers en verenigingen geen obstakels zoals bomen, takken, borden e.d. worden verwijderd of gesnoeid. Als dit na het Oostermoerfeest het geval blijkt, zal de schade op veroorzaker worden verhaald.
 25. Iedere tractor eigenaar zal melding dienen te maken van het feit dat men voornemens is met een aangekoppelde praalwagen te gaan rijden. NB: tevens checken bij de betreffende verzekeraar of er speciale eisen gelden met betrekking tot voormelde activiteit.
 26. Mochten er na de opgave zich wijzigingen voordoen in de titel en/of het ontwerp, dan dient dit zo spoedig mogelijk door te worden gegeven aan de organisatie.
 27. Voor vragen over zaken niet vermeld, kunt u zich wenden tot de organisatie.
Reglement en algemene uitgangspunten voor straatbogen en straat-tuinversieringen
 1. Deelname aan de lichtroute / straatversering is uitsluitend toegestaan na inschrijving bij de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer of de stichting die in het betreffende jaar de optocht organiseert. Bij de organisatie moet tenminste één persoon als aanspreekpunt worden opgegeven. Verder dient u de thema op te geven..
 2. De doorrijhoogte van de poorten dient minimaal 4.50 meter te zijn. Dit geldt voor de gehele breedte van de weg. De constructie moet deugdelijk zijn en op zichzelf staan. Tevens verdient het de voorkeur dat de constructie stevig zal worden verankerd.
 3. De verlichting, welke zal worden gebruikt voor de bogen, straat- en tuinversieringen mogen niet hinderend zijn voor verkeersdeelnemers.
 4. Straatversieringen dienen buiten de bebouwde kom minimaal 1.00 meter uit de kant van de verharde weg te staan.
 5. Voor constructies van bogen, tuin- en straatversieringen, die de grond in gaan, dient men over de aanwezigheid van kabels en leidingen contact op te nemen met het “Kabels en leidingen Informatiecentrum ” Klic. Dit is mogelijk via deze website: https://www.kadaster.nl/-/graafmelding
 6. Versieringen, verlichting en bekabeling dienen van een deugdelijke kwaliteit te zijn.
 7. Voor vragen over zaken niet vermeld, kunt u zich wenden tot de organisatie.
Algemeen reglement Stichting Trekkerslèp Stöppelhaene
Deelnemers reglement Midnight Walk

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Midnightwalk voor
hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risico’s voor schade,
letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s)
neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Stichting Oostermoer
Gasselternijveen, haar organisatoren, Oostermoer TTV, sponsoren en hun medewerkers,
bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) ivm
de deelname aan de Midnightwalk lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet
of grove schuld tijdens de Midnightwalk. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de hierboven
genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor
enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder
inbegrepen. Het meenemen van huisdieren tijdens de Midnightwalk is niet toegestaan. De
deelnemer dient zich vooraf bij de Feesttent van het Oostermoer te melden, waarna in groepen
gestart kan worden, men dient de aangegeven route te volgen. Aanwijzingen van de Oostermoer
organisatie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Winkelmandje0
Je winkelmandje is leeg.
Blijven winkelen
0